BERC Energy Symposium 2012 — Keynote, Nancy Pfund

October 19, 2012